Ministarstvo rudarstva i energetike objavilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici u okviru paketa novih propisa u kojem su i Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije, Nacrt zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Predložene zakonske izmene omogućiće harmonizaciju domaćih propisa sa regulativom EU, a izmena i dopuna Zakona o energetici, kao krovnog zakona u ovoj oblasti, omogućiće usaglašavanje kako sa  obavezama preuzetim međunarodnim sporazumima tako i usklađivanje sa predloženim zakonima koji uređuju oblast obnovljivih izvora energije i energetsku efikasnost

Polaznu osnovu čine objavljena načela koja se odnose na energetsku politiku, strateške energetske projekte, mrežna pravila, integrisani nacionalni energetski i klimatski planovi, integritet i transparentnost veleprodajnog energetskog tržišta, spajanje organizovanog tržišta električne energije sa susednim tržištima i toplotnu energiju.

Neke od novina koje će doneti novi Zakon o energetici su:

 • obaveza izrade i praćenja realizacije Integrisanog Nacionalnog i energetskog klimatskog plana saglasno obavezama prema Ugovoru o energetskoj zajednici, koji definiše nacionalne ciljeve u oblasti dekarbonizacije u pogledu emisija gasova sa efektom staklene bašte i energije iz obnovljivih izvora, energetsku efikasnost, energetsku sigurnost, unutrašnje energetsko tržište, istraživanje, inovacija i konkurentnost; (Nacionalni i energetski klimatski plan (NEKP) je inače plan svake država EU o tome kako namerava da doprinese energetskim i klimatskim ciljevima EU do 2030. u pogledu obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte, interkonekcija i istraživanja i inovacija).
 • uređivanje spajanja organizovanog tržišta električne energije sa susednim tržištima-imenovanjem Nominovanog operatora tržišta električne energije;
 • definišu se nova motorna goriva kao što su utečnjeni prirodni gas i vodonik;
 • dodavanje energetske delatnosti snabdevanja na veliko prirodnim gasom;
 • vrši se uvođenje novog učesnika na tržištu prirodnog gasa – trgovina prirodnim gasom za snabdevanje na veliko;
 • uvođenje novih učesnika na tržištu električne energije: kupac proizvođač, skladište električne energije i agregator;
 • precizira se da je Strategija razvoja energetike osnovni akt kojim se utvrđuje energetska politika;
 • proširivanje ovlašćenja Agencije za energetiku da po službenoj dužnosti donese rešenje o privremenom oduzimanju licence u slučajevima predviđenim zakonom;
 • preciziranje da se licenca izdaje ukoliko je za energetski objekat izdata upotrebna dozvola ili rešenje o ozakonjenju objekta sa izveštajem komisije za tehnički pregled da je objekta podoban za upotrebu;
 • proširenje obima Izveštaja sigurnosti snabdevanja čime se dobija potpuna slika snabdevanja tržišta Republike Srbije energijom i energentima, kao i merama koje se preduzimaju u cilju sigurnosti snabdevanja;
 • preciziranje nadležnosti i jasno definisanje ovlašćenja energetskog inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora;
 • uvođenje obaveze da odgovarajuće grupe korisnika opreme pod pritiskom moraju da ispunjavaju uslove u pogledu broja i stručne osposobljenosti zaposlenih i odgovarajućeg stručnog ispita;
 • izmena i dopuna odredba koje se odnose na garantovano i redovno snabdevanje, neovlašćenu potrošnju, isključenje i obustavu električne energije, zaštitu elektroenergetskih objekata;
 • preciznije definisanje energetski ugroženog kupca električne energije ili prirodnog gasa;
 • preciziranje obaveza držanja operativnih rezervi prema vrsti proizvodnje;
 • definisanje nadležnosti jedinica lokalne samouprave vezano za pitanje izdavanja licenci i postupanja u  drugom stepenu.

Iz Zakona se brišu odredbe koje se odnose na obnovljive izvore energije, s obzirom da će biti predmet posebnog Zakona.

U kojoj meri će predložene novine opstati u konačnom tekstu zakona, ostaje da se vidi nakon usvajanja istog.

 

Nevenka Milovanović, Advokat