Republički geodetski zavod je krajem jula 2020. godine, promenio način naplaćivanja naknade za izdavanje izvoda iz lista nepokretnosti ustanovljen Zakonom o republičkim administrativnim taksama, iako Zakon nije pretrpeo bilo kakve izmene koje bi bile u skladu sa navedenom promenom visine taksi RGZ-a.

Predmetna promena doneće poteškoće za lica koja nameravaju da pribave izvode iz lista nepokretnosti, a kojima bi bilo obuhvaćeno više nepokretnosti. Naime, u dosadašnjoj praksi Republičkog geodetskog zavoda koja je bila u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama, za izdavanje lista nepokretnosti plaćala se taksa za zahtev u iznosu od 320,00 dinara i taksa za izdavanje podataka iz katastra u iznosu od 930,00 dinara za list nepokretnosti do 50 stranica A4, a za svaku sledeću stranicu još po 70 dinara. Sada će Republički geodetski zavod naplaćivati 940,00 dinara za svaku pojedinačnu nepokretnost u listu nepokretnosti, te naknada za izdavanje lista nepokretnosti više neće iznositi maksimalnih 1.250,00 dinara, već 320,00 dinara taksa za zahtev, plus broj nepokretnosti koje će biti obuhvaćene izvodom pomnoženo sa 940,00 dinara.

Saglasno članu 28. Zakona o republičkim administrativnim taksama, a koji predviđa da se dinarski iznosi republičih administrativnih taksi usklađuju godišnje, sa godišnjim indeksom potrošačkih cena, Vlada Republika Srbije je, na predlog ministarsva nadležnog za poslove finansija, donela Usklađene dinarske iznose iz Tarife republičkih administrativnih taksi (“Sl. glasnik RS”, br. 98/2020), koji će se primenjivati od 1. avgusta ove godine, a kojim je izmenjena samo dosadašnja taksa od 930,00 dinara, tako što sada iznosi 940,00 dinara. Kao, što smo već naveli, ni Zakon o republičkim administrativnim taksama nije izmenjen u ovom pogledu.

Na osnovu Uredbe o uslovima izdavanja izvoda iz lista nepokretnosti i lista voda iz geodetskog katastarskog informacionog sistema, od strane javnih beležnika i geodetskih organizacija (“Sl. glasnik RS”, br. 91/2020) donete 26.06.2020. godine, izdavanje listova nepokretnosti omogućeno je i javnim beležnicima i geodetskim kancelarijama, koji će naknadu za ovu uslugu određivati takođe prema broju nepokretnosti na koje se zahtev odnosi, ali po nižoj tarifi, odnosno po 540,00 dinara za jednu nepokretnost, koja se može, prema navodima RGZ-a i umanjiti po dogovoru sa javnim beležnikom ili geodetskom agencijom.

U objašnjenju RGZ-a naveli su da je sporna cena destimulativna iz razloga što ovo podrazumeva puno ručnog rada zaposlenih i korišćenje sistema koji se napušta i koji je prevaziđen, te da iz tog razloga mole gradjane i privredu da koriste brže, lakše dostupnije i jeftinije sisteme i metode.

Dakle, imajući u vidu brojnost zahteva za izdavanje izvoda iz lista nepokretnosti koje je Republički geodetski zavod primao prethodnih godina (779.880 samo tokom 2019. godine), očigledna je namera da se na ovakav način rasterete službe za katastar nepokretnosti, tako što će se predmetni zahtevi češće upućivati javnim beležnicima i geodetskim kancelarijama zbog niže takse koja se naplaćuje od strane njih, a za identičnu uslugu.

Marko Todorović, saradnik

Nikčević, Kapor & Perović – Nkp Law